โครงสร้างการบริหาร

 1. กลุ่มงานวิชาการที่ดิน
 2. ฝ่ายทะเบียน
           - งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1
           - งานทะเบียนที่ดิน
 3. ฝ่ายอำนวยการ
 4. ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
           - งานควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
           - งานควบคุมและรักษาหลักฐานแผนที่
 5. ฝ่ายรังวัด
           - งานรังวัด
 6. สำนักงานที่ดินสาขา (7)
          - สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี
          - สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน
          - สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
          - สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ
          - สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง
          - สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี  สาขากุดจับ
          - สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ
 7. สำนักงานที่ดินส่วนแยก (4)
          - สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี  สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด
          - สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน
          - สำนักงานที่ดินจัหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกศรีธาตุ
          - สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม
 8. สำนักงานที่ดินอำเภอ (8)
          - อำเภอกู่แก้ว
          - อำเภอไชยวาน
          - อำเภอนายูง
          - อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
          - อำเภอพิบูลย์รักษ์
          - อำเภอวังสามหมอ
          - อำเภอสร้างคอม
          - อำเภอหนองแสง