ฝ่ายทะเบียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอหังสริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ การจดทะเบียนอาคารชุด การประเมินราคาทรัพย์สิน การค้าที่ดิน การจัดสรรที่ดิน การควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสาร ทางทะเบียนที่ดินทะเบียนอาคารและโรงเรียนตลอดจนดำเนินการตามกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งงานออกเป็น ๓ งานคือ

  1. งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,2
  2. งานทะเบียนที่ดิน

 

งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,2

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- การรับคำขอ สอบสวน ทำสัญญา แก้สารบัญการจดทะเบียน

-ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ขาย ฝากขาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน จำนอง การได้มาโดยการครอบครอง ภารจำยอม สิทธิเก็บเงิน บรรยายส่วน เวนคืน ฯลฯ

-ประเมินราคาทรัพย์สิน

-การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฃ

-การรวม แบ่งแยก และสอบเขตที่ดิน

-ดำเนินการเกี่ยวกับมรดก การออกในแทน การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน

-ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด เช่น จดทะเบียนอาคารชุด เป็นต้น

 

 

งานทะเบียนที่ดิน

- มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บ และรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดิน ทะเบียนอาคารและโรงเรือน พิจารณาคำขอตรวจหลักฐานทางทะเบียน ตรวจสารบบ ขอแก้ชื่อตัว ชื่อสกุล ขอคัและรับรองเอกสาร จัดทำบัญชีอายัด และตรวจอายัด จัดเก็บข้อมูลทะเบียนที่ดินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์