ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล การจัดเก็บรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดิน หลักฐานแผนที่ และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา การนำรูปแผนที่รังวัดใหม่ลงระวางการตรวจสอบหลักฐานแผนที่ระวาง น.ส.3ก. โดยแบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้

  1. งานควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
  2. งานควบคุมและรักษาหลักฐานแผนที่

 

งานควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บ และรักษาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินของสำนักงาน ที่ดินจังหวัดและสาขาตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรักษาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินของสำนักงานที่ดิน จังหวัดและสาขา ตามโครงการพัฒนากรมที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ พ.ศ.๒๕๓๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔

 

งานควบคุมและรักษาหลักฐานแผนที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บ และรักษาระวางแผนที่ ต้นร่างระวางแผนที่ และแผ่นพิมพ์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา ตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเขียนการเก็บและการใช้ระวางแผนที่ระบบ พิกัดฉากยู.ที.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ นำรูปแผนที่รังวัดใหม่ลงระวางตรวจสอบหลักฐาน แผนที่ระวาง น.ส. 3 ก. และการลงที่หมายระวาง น.ส. 3 ก.