1 ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2549

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2541 และ 2546

4 ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548

5 ะเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

6 ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 หลักการและเหตุผล

7 ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร