1 กรมที่ดินออกมาตรการป้องกันทุจริตกรณีมอบอำนาจจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

2 อธิบดีกรมที่ดินมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

3 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมและยกเว้นภาษีอากรกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้